Novice


5. 2. 2018

DOPOLNILNO MNENJE MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE VENDARLE NAJDENO!!

Ko izhaja iz dopisa Ministrstva za okolje in prostor, je Ministrstvo za zdravje leta 2016 dejansko dopolnilo svoje mnenje v postopku sprejemanja DPN glede umeščanja daljnovodov 2 x 400 kV v prostor; mnenje je dopolnilo tako, da je v celoti sledilo stališčem NIJZ. Kot se je izkazalo, se je dopolnilno mnenje MZ izgubilo na MOP-u, saj ga ena organizacijska enota znotraj ministrstva ni poslala drugi takšni enoti (če prav razumemo sicer zelo zapleten dopis MOP-a, ki je priložen spodaj).

Naša civilna iniciativa je v priloženem dopisu podarila pomen pravilnega vodenja dokumentacije – to seveda še toliko bolj velja za dokumente, ki varujejo zdravlje in življenja naših otrok. Obenem smo jih opozorili tudi na njihovo novo nedoslednost – v svojem dopisu namreč govorijo o “založenem” mnenju NIJZ, v resnici pa so “založili” uradno dopolnilno mnenje Ministrstva za zdravje, ki je kot uradni organ povedal, da je izgradnja takšnih daljnovodo v bližini šol, vrtcev in naselij neprimerna.

MOP-dopis pojasnilo_28.12.2017

MOP-dopis ZOPS_21.1.2018


16. 1. 2018

PROF. DR. JUHART V PRAVNEM MNENJU OPOZORIL NA ODŠKODNINSKO ODGOVORNOST ELES-A

Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani je izdal pravno mnenje glede civilnopravnih posledic gradnje novih daljnovodov, moči vsak po 400 kV (mnenje priloženo spodaj); mnenje je za inštitut spisal prof. dr. Miha Juhart.

Bistveni poudarki iz menja so naslednji:

glede služnosti (za lastnike zemljišč, po katerih teče trasa daljnovoda):

glede odškodnin (za vse prizadete prebivalce):

Upravičenci do odškodnine so tako predvsem:

 1. lastniki vseh nepremičnin, preko katerih teče trasa daljnovoda (nadomestilo za služnost),
 2. lastniki vseh nepremičnin, ki so izpostavljene elektromagnetnemu sevanju (odškodnina za materialno škodo),
 3. stanovalci, ki so obsevani (odškodnina za nematerialno škodo),
 4. osebe, ki se v obsevanih nepremičninah zadržujejo zaradi dela (odškodnina za nematerialno škodo),
 5. otroci, ki obiskujejo obsevane šole ali vrtce (odškodnina za nematerialno škodo).

Ob tem Juhart opozarja tudi na nevarnosti, povezane z daljnovodi v primeru snega, žleda, potresov ipd.

Glede na dejstvo, da je ELES javno podjetje v lasti države, ki mora z denarjem ravnati posebej skrbno, bi bilo smiselno, da pri svojih ekonomskih izračunih o ceni posamezne trase upošteva tudi dejstva, na katera opozarja prof. dr. Juhart. Glede na koncentracijo prebivalstva samo na področju Broda in Dobrove bi takšen izračun gotovo spremenil ekonomske utemeljitve izbire posamezne trase.

Juhart-pravno mnenje


11. 1. 2018

IZGUBLJENI DOKUMENTI V KORIST OTROK

Ministrstvo za zdravje RS je, na podlagi zahteve naše civilne iniciative, v letu 2016 dopolnilo svoje stališče v zvezi z umeščanjem daljnovodov v poseljena območja in v bližino šol in vrtcev. V dopolnjenem mnenju je navedeno ministrstvo v celoti sledilo ugotovitvam in priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je opozoril, da se je potrebno pri umeščanju takšnih objektov izogibati poseljenim območjem, še posebej šolam in vrtcem, kjer je koncentracija otrok največja.

CI ZOPS je v lanskem letu želela preveriti vsebino spisa v zvezi z umeščanjem daljnovodov 2 x 400kV in je od Ministrstva za okolje in prostor zahtevala vpogled v dopolnjeno mnenje Ministrstva za zdravje (zahteva spodaj). Kot je razvidno iz odgovora MOP-a (odločba  z dne 1. 9. 2017 – v priponki spodaj), naj bi z dopolnjenim mnenjem ne razpolagali. Seveda smo na Ministrstvu za zdravje nemudoma preverili, ali so dopolnitev res posredovali na MOP – odgovorili so nam, da so mnenje dopolnili že dne 6. 7. 2016, in sicer po elektronski poti. Obenem so nas tudi pozvali, da dokumente (dopolnjeno mnenje) osebno pregledamo (odgovor priložen spodaj).

Očitno imajo naši otroci res smolo – dokumenti, tako pomembni za njihovo zdravje, se, kot kaže, lahko izgubijo na poti med dvema ministrstvoma. Vsekakor bomo storili vse, da jih najdemo in ugotovimo, kdo jih je založil…

MOP-zahteva_22.7.2017

MOP-odločba_1.9.2017

MZ-odgovor-dopolnitev_okt. 2017


8. 11. 2017

DRŽAVA PREPRIČUJE TUDI NAJMLAJŠE…

Aktivnosti države pri prepričevanju ljudi o neškodljivosti elektromagnetnega sevanja se širijo tudi na najmlajše. V tem letu so po osnovnih šolah v Sloveniji razdelili zloženke, katere glavni sponzor je bil ELES in s katerimi prepričujejo otroke, da sevanje (tudi elektromagnetno) ni škodljivo.

Kot so zapisali v zloženki, je “sevanje normalen del narave in življenja.” Dopustne vrednosti elektromagnetnega sevanja naj bi bile določene zelo strogo – menda precej strožje od tistih, pri katerih so bile na podlagi znanstvenih raziskav doslej ugotovljeni škodljivi vplivi. To seveda ne drži, saj je dopustna meja intenzitete EMS sevanja po slovenskih predpisih 10 µT, medtem ko najuglednejše mednarodne medicinske študije (ki jim pritrjuje tudi domača stroka) opozarjajo na škodljive posledice, ki jih povzroči izpostavljanje intenziteti 0,3-0,4 µT, torej 20-30 krat manjši od predpisane pri nas. V zloženki med drugim tudi navajajo, da ima Zemlja prav tako magnetno polje ter da sevajo tudi električne naprave v gospodinjstvu. O povečani incidenci otroške levkemije pri otrocih, ki so izpostavljeni EMS, katerega intenziteta je 20-30 krat manjša od dopustne v Sloveniji, pa niti besede…

Zloženko si lahko pogledate v priponki.

energija-sevanje-zivljenje


7. 11. 2017

DRŽAVA NE OPUŠČA ZAMISLI O OBSEVANJU OTROK

Kot se je hitro izkazalo, je bila začasna zamrznitev izgradnje visokonapetostnih vodov žal zgolj taktična poteza ELESa, s katero je želel trenutno pomiriti ogroženo prebivalstvo in popraviti svojo medijsko podobo. Tako se že pripravlja izdelava nove študije o (ne)ogroženosti otrok, ki so izpostavljeni elektromagnetnemu sevanju – študijo naj bi izvedli Fakulteta za elektrotehniko UL, Inštitut za neionizirna sevanja in Onkološki inštitut Ljubljana, njen namen pa naj bi bil prikazati, da EMS za naše otroke ni škodljiv. V zvezi s tem je Javna agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost dne 13. 10. 2017 izdala javni poziv  za financiranje takšnega projekta (https://www.arrs.gov.si/sl/progproj/crp/razpisi/17/razp-crp-17.asp) Takšen poziv je bil izdan na podlagi prijave, ki sta jo navedeni instituciji podali že v letu 2016.

Raziskava, ki naj bi bila financirana z javnimi sredstvi, ne izpolnjuje pogojev, določenih s predpisi, ki urejajo financiranje raziskav z javnim denarjem; njena izvedba pomeni nenamensko porabo javnih sredstev. Mednarodne raziskave, na katere se CI ZOPS sklicuje pri svojem delovanju, so izvedene na velikih vzorcih (nekaj deset tisoč otrok), katerih zdravje se je spremljalo skozi dolgo časovno obdobje – takšna izvedba raziskave je rezultirala v ugotovitvah, na katere ves čas opozarjamo, in sicer, da je EMS nevarno za pojav levkemije pri otrocih. Raziskava, ki naj bi jo izvedli v Sloveniji seveda zaradi majhnosti vzorca ne bi imela ustrezne statistične teže in bi bila kot taka nerelevantna. To sicer izrecno izhaja tudi iz pisnega mnenja, ki ga je pred kratkim podal eden od izvajalcev načrtovane raziskave, Onkološki inštitut Ljubljana, ki je v Odgovoru na vlogo za strokovno mnenje glede pogostejšega pojavljanja rakavih obolenj v zvezi z električnimi daljnovodi z dne 12. 6. 2017 (priloženo) zapisal, da »ker je letno število primerov v naši državi zelo majhno, pa predvidevamo, da taka raziskava ne bi imela dovolj statistične moči, da bi lahko na tej osnovi ovrednotili morebitne presežke bolezni.«

Glede na navedeno je očitno, da je namen načrtovane raziskave opravičevanje dejanj, s katerimi bi se ogrožalo naše otroke in netransparentno trošenje javnega denarja v korist posameznikov. Vsekakor gre za teme, s katerimi se mora ukvarjati najmanj Računsko sodišče Republike Slovenije – za slednje bo v primeru dodelitve financiranja za izvedbo predmetne raziskave poskrbela naša civilna iniciativa. O vsem bomo gotovo obvestili tudi medije.

CI ZaščitimoOtrokePredSevanjem je ARRS na navedene in druge pomanjkljivosti načrtovane raziskave ter na posledice njene morebitne izvedbe opozorila z dopisom, ki ga lahko preberete v priponki.

Prav bi bilo, da se tudi politika dokončno javno izjasni, ali ji je pomembnejša domnevna biotska raznovrstnost Ljubljanskega barja in domnevna zaščita arheoloških najdišč ali zdravje njenih najmlajših državljanov ter v skladu s svojo odločitvijo v prihodnje tudi dejavno ravna. Glede na bližajoče volitve bi bila takšna izjasnitev več kot primerna!

ARRS dopis_6.11.2017

Onkološki inštitut-mnenje


17. 8. 2017

ELES – prošnja za objavo dopisa

Na prošnjo ELES-a objavljamo celoten dopis, ki so ga poslali izdelovalcem raziskave o primernosti obeh tras, torej severne in južne, glede ogroženosti daljnovodov zaradi žleda – raziskavo so objavili dr. Maruša Matko, institut Jožef Stefan, prof. dr. Mojca Golobič, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, ter doc. dr. Branko Kontić, Institut Jožef Stefan. Ugotovitve raziskave so bile objavljene tudi v reviji UJMA v članku pod naslovom Ocena neposredne in povezane škode na energetski infrastrukturi zaradi izrednih vremenskih dogodkov – primer žleda. Končna ugotovitev raziskave je bila, da je zaradi žleda bolj primerna južna in ne severna varianta.  O tem smo poročali v novici z dne 26. 5. 2017.

Besedilo dopisa, ki smo ga citirali v zgoraj navedeni novici, lahko najdete na njegovi 3. strani.

Eles-dopis IJS


 

14. 6. 2017

MOL odločno proti ogrožanju otrok!

Mestna občina Ljubljana vztraja pri svojem dosedanjem stališču, da je potrebno pri umeščanju nevarnih objektov v prostor primarno upoštevati varnost ljudi, predvsem otrok. Tako predlagajo, da se pri odločanju o umestitvi tranzitnih daljnovodov moči 2 x 400kV  prvenstveno preuči južna trasa, ob zagotavljanju čim večjih odmikov od objektov. S tem v zvezi je MOL Ministrstvu za okolje in prostor RS, Ministrstvu za infrastrukturo RS in ELESu poslal pismo, ki ga lahko preberete v priponki.

Za dosledno zagovarjanje pomembnosti zdravja ljudi se MOLu in gospodu županu Zoranu Jankoviću zahvaljujemo.

MOL-pismo_jun. 2017


11. 6. 2017

Otroci dosegli pomembno zmago! Zaenkrat

ELES se je odločil začasno ustaviti izgradnjo  2×400 kV daljnovodov. Takšna odločitev naj bi bila sprejeta, ker:

 1. naj bi obstoječi daljnovodi zadoščali potrebam ELESa v bližnji prihodnosti;
 2. pričakujejo sprejem nove uredbe o EMS, ki naj bi spremenila način uteževanja dejavnikov, pomembnih za odločanje o umestitvi nevarnih objektov v prostor.

Vsekakor gre pozraviti dejstvo, da je opozarjanje stroke, uradnih organov in naše civilne iniciative doseglo tako pomemben premik v razmišljanju ELESa – nenazadnje so vse dosedanje dokumente, na podlagi katerih je do sedaj tekel postopek DPN in ki so zgovarjali odločitev, da se postavijo najmočnejši daljnovodi poleg šol in vrtcev, pripravili prav na ELESu oziroma pri njihovih podizvajacih.

Ker so vrednote, ki jih zagovarja naša CI preveč pomembne, da bi bile prepuščene zgolj trenutnemu navdihu ELESa in/ali države, se ne nameravamo zadovoljiti zgolj z začasno ustavitvijo postopka sprejemanja DPN s strani ELESa.

Zahtevamo, da:

 1. se postopek ustavi na način, kot se je pričel, torej s sklepom vlade;
 2. se predstavnikom CI omogoči sodelovanje pri nastajanju nove uredbe o EMS, saj bomo lahko le na ta način zagotovili, da bodo otroci ustrezno zaščiteni.

Na povezavah si lahko preberete dopis ELESa in s tem povezani članek v Delu.

ELES-zaustavitev projekta prehod 220 kV omrezja na 400 kV Bericevo-Divaca

http://www.delo.si/gospodarstvo/infrastruktura/vecjega-daljnovoda-od-bericevega-do-divace-ne-bo.html si lahko preberete objavo.


11. 6. 2017

Odziv medijev na naše opozarjanje…

V časopisu Delo sta bila objavljena dva članka, ki sta vezana na naša opozorila. 

Na povezavi http://www.delo.si/novice/ljubljana/s-plakati-proti-severni-trasi-daljnovoda.html si lahko podrobno preberete celotno vsebino prvega članka.

 


26. 5. 2017

Opozarjanje…

 CI ZaščitimoOtrokePredSevanjem ponovno opozarja na neodgovorno ravnanje države in ELESa na območju Vižmarje – Brod in na Tržaški cesti v Ljubljani!


26. 5. 2017

Ribniki v dolini Drage pri Igu pomembnejši od otrok

CI ZaščitimoOtrokePredSevanjem se je v zadnjih mesecih, na pobudo Ministrice za okolje in prostor, gospe Irene Majcen in direktorja družbe ELES, gospoda Aleksandra Mervarja, večkrat sestala z njima in njunimi sodelavci. Namen sestankov je bil, po predhodnem izrecnem dogovoru z obema navedenima, dogovor o načinu zagotavljanja ustrezne zaščite ljudi, predvsem otrok, pri umeščanju nevarnih objektov v prostor. S strani obeh navedenih je bilo dano zagotovilo, da stremimo k istim ciljem, torej k zaščiti otrok in da bomo to preko takšnih pogovorov tudi skupaj zagotovili. Žal se je izkazalo, da država in ELES, dogovore zlorabljata za zavajanje civilnih iniciativ. Kljub mnenjem medicinske stroke in uradnih državnih organov (NIJZ), da je zaradi možnosti ogroženosti zdravja otrok severna trasa manj primerna, svoje odločitve o postavitvi daljnovodov poleg šol in vrtcev ne nameravata spremeniti. Tako so bili sestanki, kljub našim protestom, namenjeni izključno upravičevanju odločitve za severno traso – predstavljeno je bilo veliko argumentov, zakaj južna trasa ni primerna (arheološka najdišča, ptice, žuželke in vodotoki…), obenem pa ni bila niti z besedo omenjena nevarnost, ki jo predstavlja elektromagnetno sevanje za otroke. Še več – na zadnjem sestanku, dne 9. 5. 2017, je predstavnica Ministrstva za okolje in prostor prostodušno povedala, da izgradnja daljnovoda po južni trasi niti teoretično ni mogoča, saj poteka preko območja Ribniki v dolini Drage pri Igu, ki je menda naravni rezervat, ki takšnih posegov ne dopušča.

Navedena prepreka naj bi temeljila na preliminarnem mnenju Zavoda za varstvo narave – slednji naj bi za poseg v območje Ribniki podal negativno oceno (ocena D).

Glede na dejstvo, da Zakon o ohranjanju narave (ZON) v 101. c členu vsebuje določila o postopku prevlade druge javne koristi nad koristjo ohranjanja narave ( kar pomeni, da zaščita Ribnikov ni absolutna), in da država te možnosti niti ne preučuje, nas utrjuje v prepričanju, da se postopek ugotavljanja primernosti trase vodi zgolj formalno in ne z namenom iskanja skupnih rešitev, ki bi ustrezno zavarovale vse pomembne dobrine. Še več – isti zakon, skladno s pravom EU, določa, da zdravje ljudi lahko prevlada nad koristjo ohranjanja narave celo v primerih, ko gre za najbolj varovane vrste in habitate.

Iz navedena izhaja, da država in ELES v dosedanjih postopkih prirejata stališča in dejstva tako, da opravičujeta svojo že davno prej sprejeto odločitev za severno traso. Takšno zavajanje  seveda pomeni kršitev tako domačega kot tudi mednarodnega prava (predvsem Aarhuške konvencije), o čemer bo naša CI nemudoma obvestila Evropsko komisijo.

MOP-dopis sestanek_10.5.2017

 


26. 5. 2017

V osnutku študije variant, ki smo ga po posredovanju pooblaščenke za dostop do javnih informacij pridobili s strani Ministrstva za okolje in prostor (in ga tudi objavili na tej spletni strani), je med ostalim ugotovljeno, da je za izgradnjo daljnovodov bolj primerna severna trasa – to so med drugim utemeljevali tudi z manjšo ogroženostjo daljnovodov zaradi žleda. Po naključju je bila primerjava obeh tras, torej severne in južne, glede ogroženosti daljnovodov zaradi žleda, izvedena tudi v članku pod naslovom Ocena neposredne in povezane škode na energetski infrastrukturi zaradi izrednih vremenskih dogodkov – primer žleda, ki so ga v reviji UJMA objavili dr. Maruša Matko, institut Jožef Stefan, prof. dr. Mojca Golobič, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, ter doc. dr. Branko Kontić, Institut Jožef Stefan (članek je objavljen v nadaljevanju in temelji na doktorskem delu prvo navedene avtorice). Končna ugotovitev raziskave je, da je zaradi žleda bolj primerna južna in ne severna varianta.

Po našem opozorilu o napačnih navedbah v študiji variant je ELES kontaktiral avtorje raziskave in zahteval popravek njihovih ugotovitev! Avtorji so se temu seveda uprli in vztrajajo pri svojih znanstvenih ugotovitvah.

V nadaljevanju objavljamo dopis ELESa avtorjem članka:

  “Na podlagi opisanih pojasnil smo mnenja, da objavljen članek sicer predstavlja model za celovito primerjavo različnih potekov infrastruktur v prostoru, da pa ne more biti zadostna podlaga za odločitev, da je južna varianta obravnavane daljnovodne povezave Beričevo – Divača s stališča žleda primernejša od severne variante, kot je v članku na podlagi priložene preglednice 4 napačno navedena zaključna ugotovitev. Ta ugotovitev povzroča pri aktivnostih umeščanja konkretnega objekta v prostor družbi ELES, d:d.o. velike težave, saj jo uporablja Civilna iniciativa kot strokovno podporo svojim pogledom na vodenje trase. Glede na to, da gre pri članku v bistvu za predstavitev metode, ki je bila na raziskovalno – razvojnem nivoju obdelana v doktorskem delu prvo podpisane avtorice članka predlagamo, da se iz tekstov doktorata in članka izpusti konkretno navajanje objektov ter se jih prikaže kot akademski, teoretični primer metode, ki se razvija v sklopu doktorske disertacije.”

Ujma-žled

 


8. 1. 2017

Sestanek z ministrico za okolje

Predstavniki civilnih iniciativ smo se dne 8. 12. 2016 sestali s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor. Tema pogovora je bila umeščanje visokonapetostnih vodov v prostor. CI ZaščitimoOtrokePredSevanjem je ponovno opozorila na izdana mnenja medicinske stroke o nevarnostih elektromagnetih sevanj, predvsem pa na stališče, ki ga je do tega vprašanja zavzel Nacionalni inštitut za javno zdravje. Prav tako je izpostavila, da javnost ni ustrezno vključena v postopke določanja nove trase, kar predstavlja kršitev veljavne zakonodaje. Ministrica za okolje in prostor se je zavezala, da bo organizirala sestanek, na katerem bo prisotna sama, gospod Mervar, direktor ELES-a ter en predstavnik vseh civilnih iniciativ – slednje so se dogovorile, da jih na sestanku zastopa Uroš Vidović. Tema sestanka naj bi bila predvsem določitev načina vključevanja javnosti v postopke odločanja.


15. 11. 2016

Vse poslanske skupine zaprošene za pomoč

Glede na dokončno potrditev stališč naše CI  s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje in glede na dejstvo, da očitno tudi takšen dokument ne zadostuje za dokončno ustavitev umeščanja daljnovodov v neposredno bližino šol in vrtcev, se je CI za pomoč pri varovanju zdravja naših otrok obrnila na vse poslanske skupine v DZ RS. Slednje je z dopisom, katerega primer lahko preberete v nadaljevanju, obvestila o vseh strokovnih medicinskih podlagah, ki v celoti opravičujejo njene zahteve za odmik visokonapetostnih daljnovodov od otrok, seveda še posebej z mnenjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je v RS najbolj pristojen za presojo tveganj v zvezi z vplivi okolja na zdravje ljudi.

Na takšen način so bile o ugotovitvah Nacionalnega inštitut za javno zdravje obveščene:

 1. poslanska skupina SMC
 2. poslanska skupina SDS
 3. poslanska skupina SD
 4. poslanska skupina DeSUS
 5. poslanska skupina ZL
 6. poslanska skupina NSi
 7. poslanska skupina NP
 8. poslanska skupina IMNS
 9. nepovezani poslanec (NeP – AČ)
 10. nepovezani poslanec (ZL NeP)

Verjamemo, da bodo navedeni prepoznali pomembnost zdravja naših otrok in nas temu ustrezno aktivno podprli. Nenazadnje gre za varovanje najpomembnejše vrednote naše družbe!

dopis poslanske skupine


15. 11. 2016

O mnenju Nacionalnega inštituta za javno zdravje obveščena vsa relevantna ministrstva in ELES

CI ZaščitimoOtrokePredSevanjem je z dopisom, katerega primer lahko preberete v nadaljevanju, o nameravani gradnji najmočnejših daljnovodov obvestila vsa relevantna ministrstva (torej poleg Ministrstva za zdravje tudi Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za infrastrukturo); o mnenju smo seveda obvestili tudi ELES.

Glede na navedbe Ministrstva za okolje, ki so bili objavljeni  v zadnjem prispevku na 24ur (ki si ga lahko ogledate spodaj), Ministrstvo za zdravje mnenja, pridobljenega s strani Nacionalnega inštituta, ni posredovalo ostalim državnim organom, ki sodelujejo pri umeščanju daljnovodov v prostor in ELESu – to je sedaj namesto njih naredila naša CI.

dopis MIF


20. 10. 2016

24ur – Najmočnejši daljnovodi nimajo kaj početi ob vrtcih in šolah, sporoča tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje

V oddaji 24ur so pripravili nov prispevek o umeščanju daljnovodov blizu šol in vrtcev. Izpostavili so pomembnost ugotovitev Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki se je odločno zoperstavilo izpostavljanju predvsem otrok nizkofrekvenčnemu elektromagnetnemu sevanju. V prispevku je naša civilna iniciativa pozvala pristojne, da se dokončno opredelijo do tega, kam bosta najmočnejša daljnovoda umeščena in poudarila, da ohranjanje trenutnega statusa mirovanja pri odločanju za nas ni sprejemljivo. Ocenjujemo ga kot igro izčrpavanja. Pričakujemo, da se bo država dokončno izrecno in uradno odrekla možnosti umestitve najmočnejših daljnovodov v neposredno bližino šol in vrtcev.


 

17. 7. 2016

Zdravje otrok končno pomembno!

Ministrstvo za zdravje se je končno odzvalo na naše pozive in se aktivno vključilo v problematiko umeščanja daljnovoda Beričevo – Divača v prostor. Pozvalo je Nacionalni inštitut za javno zdravje, da se opredeli do umeščanja predmetnega daljnovoda.

NIJZ je v celoti pritrdil stališčem naše civilne iniciative; v svojem mnenju, ki ga lahko v celoti preberete na povezavi v nadaljevanju, je izpostavil pomembnost varovanja zdravja ljudi, predvsem otrok, pri določanju trase daljnovoda. Opozorili so na povečano incidenco levkemije pri otrocih, ki so izpostavljeni elektromagnetnemu sevanju in pozvali državo, da daljnovode umešča na način, da zdravje ljudi ni ogroženo. Severna trasa je bila izrecno odsvetovana.

ZOPS se zahvaljuje ministrici, da je ključno ministrstvo, ki je zadolženo za varovanje zdravja naših otrok, pod njenim vodstvom začelo aktivno sodelovati pri določanju trase daljnovoda. Glede na dejstvo, da so sedaj državne institucije same prišle do zaključka, da so daljnovodi za otroke kancerogeni in da se je slednjim potrebno pri njihovem umeščanju v prostor izogniti, je pričakovati, da bodo pristojni upoštevali navodilo NIJZ-ja in bodo daljnovod umestile drugje.

Mnenje NIJZ

 


24. 6. 2016

Kako to rešujejo drugje…

V Kanadi so preselili celo šolo. Razlog za to je bil postavitev 500 kV daljnovoda 140 metrov od šole! Ko je bila trasa daljnovoda določena, so starši zaradi zdravstvene ogroženosti svojim otrokom prepovedali obiskovanje šole in selitev je bila neizbežna. Strošek selitve – 21 mio USD. Več o tem si preberite na povezavi v nadaljevanju.

Žal se v Sloveniji še vedno namerava postaviti dva daljnovoda, vsakega napetosti po 400 kV, le nekaj deset metrov od večih šol in vrtcev…

Health


24. 6. 2016

Dopis Evropski komisiji

Kot smo napovedali v svojem dopisu z dne 14. 6. 2016 (glej spodaj), smo pred kratkim Evropsko komisijo obvestili o načinu dela organov Republike Slovenije in o njihovi zlorabi delovne komisije za ustvarjanje privida sodelovanja javnosti pri umeščanju daljnovodov.

Verjamemo, da bodo evropski sogovorniki znali dati našim opozorilom ustreznejšo težo od domačih.

Dopis Evropski komisiji


23. 6. 2016

Ministrstvo za zdravje se je končno vključilo v odločanje o umeščanju daljnovodov

Ministrica za zdravje gospa Milojka Kolar Celarc je odgovorila na poziv CI ZaščitimoOtrokePredSevanjem, da naj se ministrstvo dejavneje vključi v reševanje problematike umeščanja daljnovodov v prostor. V svoje odgovoru je ministrica poudarila, da je Ministrstvo za zdravje naročilo izdelavo strokovnega mnenja o nevarnosti daljnovodov, pri čemer je posebej poudarila dejstvo, da je nizkofrekvenčno elektromagnetno sevanje po WHO klasificirano v skupino 2B (potencialno nevarno) in da je pri umeščanju nujno upoštevati previdnostno načelo.

CI vsekakor pozdravlja, da se je ministrstvo končno aktivneje vključilo v problematiko umeščanja daljnovodov. Verjetno bi bilo sicer bolj smiselno, če bi se to zgodilo že prej.

Ministrici smo se za ta korak zahvalili in predlagali, da v strokovni skupini sodeluje tudi prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, v Sloveniji gotovo največja strokovnjakinja za vplive okolja na zdravje ljudi.

V priponki lahko preberete odgovor ministrstva in naš zadnji dopis.

Odgovor MZ

Zahvala ministrici za zdravje

 


17. 6. 2016

Zahteva za posredovanje podatkov

CI ZaščitimoOtrokePredSevanjem je dne 30. 5. 2016 družbi ELES in družbi EIMV posredovala zahtevo za posredovanje podatkov v zvezi z ugotavljanjem glavnih parametrov, ki so bili uporabljeni v študiji variant za določitev najprimernejše trase. Obenem smo zahtevali tudi podatke o plačilih za takšne storitve.

Zahtevi in obvestilo ELES-a o podaljšanju roka za posredovanj podatkov si lahko preberete tu:

Zahteva ELES

Zahteva EIMV

ELES sklep


14. 6. 2016

Vnovičen sklic delovne skupine – ELES-ov PR v organizaciji države

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je za dne 22. 6. 2016 sklicalo ponoven sestanek delovne skupine za umeščanje daljnovodov. Kot doslej je bil dnevni red določen enostransko, izključno s strani države (torej ELES-a).  Tako so vse predvidene govorce in teme predlagali slednji, ostali pa pri oblikovanju programa nismo sodelovali. Poleg tega ni bila upoštevana nobena vsebinska pripomba CI ZaščitimoOtrokePredSevanjem na zapisnik prejšnjega sestanka delovne skupine. Obenem smo jih tudi opozorili, da je nujno potrebno, da se nam gradivo za posamezne točke posreduje  pred sestankom, saj se lahko le na ta način ustrezno pripravimo na vsebinsko diskusijo, če bo seveda kdaj do nje prišlo.

Seveda je CI ZaščitimoOtrokePredSevanjem, skupaj s CI Proti Severni Trasi, takšnemu načinu delovanja nasprotovala. Opozorili smo, da država s takšnim ravnanjem krši sklep o ustanovitvi delovne skupine in določila Arhuške konvencije. Svoj dopis, ki ga lahko preberete spodaj, smo seveda posredovali v vednost najvišjim predstavnikom oblasti.

V vmesnem času je bil sestanek delovne skupine preložen.

Dopis MOP-u


 

02.06.2016

Odgovor Ministrstva za okolje in prostor na dopise šol, vrtcev in CI ZaščitimoOtrokePredSevanjem

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v svojem odgovoru, ki ga sicer lahko preberete v nadaljevanju, ostalo zvesto dosedanjemu sprenevedanju državnih organov in ELES-a pri komentiranju umeščanja dveh najmočnejših daljnovodov v neposredno bližino šol in vrtcev – tudi oni so se skrili za formalna določila 20 let stare Uredbe in v celoti spregledali najnovejša strokovna mnenja mednarodnih in domačih strokovnjakov. Ob tem pa so uspeli celo zapisati, da je bil daljnovod tu tako ali tako postavljen pred postavitvijo šol in vrtcev. Ker nam ni povsem jasno, kaj so želeli na MOP-u s tem povedati, se bomo komentiranja tega zapisa vzdržali. Dejstvo pa je, da predmet trenutne debate ni umestitev starega daljnovoda 220 kV (pa bi tudi moral biti!) temveč umeščanje dveh novih, najmočnejših daljnovodov 2 x 400 kV nekaj 10 m od šol in vrtcev.

Odgovor MOP


24.05.2016

PREVERJENO – Sevanje daljnovodov

V oddaji PREVERJENO na POP-tv, je bila v prispevku SEVANJE ponovno predstavljena naša problematika…

 

 


23.05.2016

TEDNIK – Strah pred daljnovodi

V oddaji TEDNIK na SLO1 je bil objavljen prispevek, kjer je predstavljen problem postavitve daljnovodov neposredno v bližini šol in vrtcev.

 


21.05.2016

PREDSTAVITEV PROBLEMATIKE NA ŠOLAH IN VRTCIH

Vrtec Šentvid, osnovna šola Dobrova in osnovna šola Vižmarje Brod so nas povabili, da na zaključnem srečanju pojasnimo vsem zainteresiranim problematiko umestitve daljnovodov ter jim omogočimo elektronsko oddajo glasu proti.

os_dobrova1os_brod2

os_brod120160520_170128

 


19.05.2016

OGLASI PO LJUBLJANI

V Ljubljani smo objavili Jumbo oglase, kjer pozivamo vse, da se nam pridružijo k preprečitvi namestitve daljnovodov v neposredni bližini vrtcev in šol.

jumbo120160520_190521

 


18.05.2016

MINISTRICA ZA ZDRAVJE OPOZORJENA NA PASIVNOST MINISTRSTVA PRI ODLOČANJU O UMEŠČANJU DALJNOVODOV V PROSTOR!

CI ZaščitimoOtrokePredSevanjem je z dopisom z dne 18. 5. 2016 Ministrico za zdravje opozorila na dejstvo, da je bilo njeno ministrstvo v dosedanjem postopku odločanja o umeščanju daljnovodov povsem pasivno (več o tem preberite v novici z dne 8. 5. 2016 z naslovom Objavljena študija variant). Verjamemo, da bo ministrstvo po prejemu našega dopisa aktivneje pristopilo k varovanju zdravja otrok, kar je gotovo njihova najpomembnejša naloga!

Dopis, ki je bil posredovan v vednost Predsedniku vlade Republike Slovenije, lahko preberete tukaj:

Dopis Ministrici_MZ_18_05_2016


 

17.05.2016

PREDSEDNIK RS, PREDSEDNIK VLADE RS IN PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA RS OBVEŠČENI O NAMERAH ELESA!

Predsednik RS, Predsednik Vlade RS n Predsednik Državnega zbora RS so bili z dopisom z dne 3. 5. 2016 obveščeni o namerI ELESa, da postavi najmočnejša daljnovoda poleg naših otrok. Klub temu, da je od pošiljanja dopisa minilo že več kot dva tedna, se zaenkrat nihče od navedenih na pisanje še ni odzval.

Dopise lahko preberete na naslednjih povezavah:

Dopis Predsedniku_03_05_2016

Dopis Predsedniku_vlade_03_05_2016

Dopis Ministrici_MZ_18_05_2016

 


 

16.05.2016

ŠOLE IN VRTCI OSTRO PROTI POSTAVITVI DALJNOVODOV NA NJIHOVEM PRAGU!

Ravnatelja, predsednika svetov šol in predsednika svetov staršev šol OŠ Brod in OŠ Dobrova ter ravnateljici vrtcev Vrtec Šentvid in Vrtec Dobrova so poslali ELESu dopis, v katerem so odločno nasprotovali postavitvi najmočnejših daljnovodov v neposredni bližini navedenih objektov.

Dopis lahko preberete tukaj:

Dopis Eles

Dopis je bil poslan v vednost Predsedniku Republike Slovenije, Predsedniku vlade Republike Slovenije, Predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije, Ministrici za izobraževanje, šolstvo in šport Republike Slovenije, Ministrici za zdravje Republike Slovenije, Ministrici za okolje in prostor Republike Slovenije, Ministru za infrastrukturo Republike Slovenije ter Varuhinji človekovih pravic Republike Slovenije.

S tem dejanjem so navedeni pošiljatelji pokazali, da jim je zdravje otrok, ki so jim zaupani v varstvo, na prvem mestu in za to se jim zahvaljujemo. Vsekakor upamo, da bodo naslovljeni dopisu namenili ustrezno pozornost in ELESu preprečili njihove škodljive namere.


11.05.2016

SEVERNA TRASA IZBRANA ŽE PRED LETI!

Kot naša civilna iniciativa že ves čas opozarja, je izbiranje trase daljnovoda in izdelava študije variant namenjena izključno zavajanju javnosti in ustvarjanju lažnega vtisa skrbnega tehtanja vseh faktorjev, pomembnih za odločitev glede umestitve najmočnejših tranzitnih daljnovodov v prostor. Severna trasa je bila v resnici namreč že izbrana najkasneje leta 2014, kar je jasno razvidno iz dokumenta ELESa z naslovom Strategija razvoja elektroenergetskega sistema Republike Slovenije (Načrt razvoja prenosnega omrežja Republike Slovenije od leta 2015 do leta 2024). V slednjem je na zemljevidu na strani 66 že vrisana povezava med Klečami in Divačo po t. i. Severni trasi!

Dokument najdete na povezavi:

http://www.eles.si/files/eles/userfiles/vsebina-dokumenti/Na%C4%8Drt%20razvoja%20prenosnega%20omre%C5%BEja%20RS%202015-2024.pdf

 


08.05.2016

OBJAVLJENA ŠTUDIJA VARIANT

Na strani ELESa so končno objavili celotno študijo variant. Čeprav še ne gre za dokončen dokument, je v njem jasno zapisano, da je za izgradnjo najmočnejših tranzitnih daljnovodov napetosti 2 x 400 kV primernejša t. i. severna trasa!

Vsa dokumentacija študije variant je objavljene na naslovu http://www.eles.si/Ber-Div/.

Kot je razvidno iz dokumentov, objavljenih na zgornjem naslovu, je Ministrstvo okolje in prostor leta 2011, pred izdelavo okoljskega poročila, vse relevantne institucije pozvalo, da podajo svoje smernice v zvezi z umeščanjem daljnovodov moči 2 x 400kV v prostor. Takšen poziv je Ministrstvo za zdravje ignoriralo in smernic ni podalo! Kasneje, ko je bilo okoljsko poročilo že izdelano, je Ministrstvo za zdravje na slednje podalo mnenje, dolgo en stavek. Tako so zapisali le, da soglašajo z mnenjem Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor. Mnenje je dolgo malo več kot eno stran, sestavil ga je inženir gradbeništva, dodatno pa sta soglasje k takšnemu mnenju podala še univerzitetni diplomirani fizik in univerzitetni diplomirani inženir kemijske tehnologije. Torej, mnenje Ministrstva za zdravje je podano brez sodelovanja medicinske stroke! Kaj si o tem misli slednja, lahko preberete v mnenju prof. dr. Metode Dodič Fikfak, predstojnice Kliničnega inštituta za medicino dela in športa na naslovu:

Mnenje_prof_dr_Metoda_Dodic_Fikfak

Za primerjavo lahko navedemo, na koliko straneh sicer pozvani podajo svoje mnenje o posamezni temi:

 1. Ocena vplivov posega na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe ( 80 strani)
 2. Ornitološko mnenje vpliva daljnovodov na zdravje ptic (38 strani)
 3. Ocena vplivov variant na kmetijska zemljišča (35 strani)
 4. Zavod za zdravstveno varstvo (dva odstavka)
 5. Ministrstvo za zdravje – direktorat za javno zdravje (samo en stavek)  »Ministrstvo za zdravje soglaša s priloženim mnenjem.« (na mnenje iz točke 4 namreč)

 


 

08.05.2016

Če slučajno niste videli prispevka informativne oddaje Svet na Kanalu A, vam ga posredujemo. V njem so predstavljeni vsi najspornejši vidiki novih dveh daljnovodov.


29.04.2016

20160429_065216

V reviji Mladina je objaviljen oglas, ki poziva k podpisu peticije “ZaščitimoOtrokePredSevanjem”.


27.04.2016

V oddaji “24UR” na POP TV je bil objavljen prispevek Varčevanje na račun zdravja, kjer smo ponovno predstavili problematiko umeščanja dveh največjih daljnovodov.

Prispevek si lahko ogledate tudi na povezavi:

http://www.24ur.com/novice/slovenija/varcevanje-na-racun-zdravja.html


27.04.2016

Plakati

 

Danes je bil po pošti poslan letak s pozivom za oddajo glasu proti namestitvi daljnovoda. Letak je bil poslan na 1500 različnih naslovov Broda in bližnje okolice.


26.04.2016

V oddaji “Dobro jutro” na Slo1 je civilna iniciativa ZaščitimoOtrokePredSevanjem predstavila problematiko umeščanja visokonapetostnih daljnovodov v bližino šol in vrtcev. S tem prispevkom CI vstopa v intenzivno medijsko kampanjo, v kateri se bomo potrudili opozoriti širšo javnost na nedopustne namene ELES-a v zvezi s postavljenjem najmočnejših daljnovodov v bližino prej navedenih objektov.


 

23.04.2016

20160427_081509

V časopisu Delo smo objavili oglas, ki poziva k podpisu peticije “ZaščitimoOtrokePredSevanjem”.